nieobowiązkowe ubezpieczenie OC geodety

Autor Krzysztof Karczewski dnia

FUNKCJA UBEZPIECZENIA OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, potocznie ubezpieczenie OC – rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). (źródło: Wikipedia)

Podstawową funkcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu jest ochrona interesu majątkowego klienta geodety. Powoduje to pośrednio również i jego ochronę, gdyż pod nieobecność ochrony ubezpieczeniowej (również w przypadku, kiedy szkoda przewyższa sumę gwarancyjną  z polisy), szkodę naprawić musi sam.

Zawód geodety jest jednym z niewielu ustawowo nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia OC.

REGULACJE DOTYCZĄCE INNYCH PROFESJI

Dla przykładu wymieńmy kilka profesji i przyporządkowane im stosownymi rozporządzeniami minimalne sumy gwarancyjne:

– notariusze, radcy prawni, adwokaci – 50.000 Euro,

– pośrednicy w obrocie nieruchomościami – 25.000 Euro,

– zarządcy nieruchomościami – 50.000 Euro,

– biura rachunkowe – 10.000 Euro,

– doradcy podatkowi – 10.000 Euro,

– architekci i inżynierowie budownictwa – 50.000 Euro,

– podmioty lecznicze 100.000 / 500.000 Euro,

– brokerzy ubezpieczeniowi – 1 924 560 Euro.

Nie miejsce tu na dyskusje dotyczące zasadności minimalnych wysokości sum gwarancyjnych, tym bardziej, że średnie sumy wybierane przez ubezpieczających bywają wielokrotnie wyższe, co wynika z nabywanych przez nich wiedzy i doświadczenia.

RYZYKO

Oczywiście trudno jest porównywać zawód geodety z innymi, gdyż każdy ma swoją własną specyfikę. Zakres niezbędnej wiedzy, dynamika zmian w otoczeniu prawnym i gospodarczym, rodzaje możliwych do popełnienia błędów, czy w końcu potencjalna wysokość konsekwencji finansowych wynikająca z tych błędów, to tylko część szerokiego wachlarza czynników mających wpływ na próbę określenia poziomu niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej. Co więcej, sama obsługa roszczenia nieuzasadnionego wiąże się z koniecznością poniesienia poważnych kosztów choćby na ekspertyzy, doradztwo prawne czy zastępstwo procesowe. Te kategorie kosztów też wchodzą w zakres ubezpieczenia OC.

NIEOBOWIĄZKOWE OC GEODETY

Niewątpliwą ZALETĄ braku ustawowego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu geodety jest uwielbiana przez wielu wolność gospodarcza.

Ale to chyba KONIEC ZALET.

Znane nam konsekwencje negatywne to m.in. (siłą rzeczy) stosunkowo niska w środowisku świadomość odpowiedzialności zawodowej, czy konieczność naprawiania szkód z własnych środków. Znane są nam przypadki mylenia polisy OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tzw. OC ogólna) z polisą OC w związku z wykonywaniem zawodu, co bywa weryfikowane niestety dopiero po przekazaniu roszczenia do ubezpieczyciela i wiąże się oczywiście z odmową przyjęcia przez niego odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pół biedy, kiedy błąd pomiaru na przyszłym placu budowy wiąże się wyłącznie z koniecznością korekty pomiarów przed rozpoczęciem prac budowlanych. Gorzej, kiedy konsekwencją błędu jest konieczność wykonania dodatkowych prac (w tym rozbiórkowych) czy dostosowawczych (projektowych, uzgodnieniowych). Tu w grę mogą wchodzić już poważne pieniądze.

ROLA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Rozróżniamy trzy obszary działania brokera:

  1. Konstruowanie realnego produktu ubezpieczeniowego w oparciu o badanie potrzeb klienta brokera,
  2. Asysta likwidacyjna polegająca na aktywnym działaniu w imieniu klienta brokera wobec ubezpieczyciela,
  3. Korygowanie ochrony ubezpieczeniowej w wyniku monitorowania ryzyka.

Zapraszamy do współpracy – przejrzyj naszą ofertę.

SAGA Brokers

Kategorie: Geodeci