Informacja administratora danych osobowych

Dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie online.sagabrokers.pl, w trakcie korzystania z kalkulatora składki, w formularzach ubezpieczeniowych oraz w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań na następujących zasadach:

1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
– korespondencyjnie: SAGA Brokers Sp. z o.o. , ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań,
– mailowo: odo@sagabrokers.pl

2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) dla celów związanych z wykonywaniem na Państwa rzecz usług oferowanych Użytkownikom portalu, w szczególności w zakresie kalkulatora składki ubezpieczeniowej, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz prowadzenia postępowań obejmujących likwidację szkód, zarzadzania ubezpieczeniami zawartymi on line – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
b) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym profilowania w celu dobrania oferowanych produktów pod kątem Państwa potrzeb – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – promocja własnych usług,
c) w przypadku niewykupienia polisy informowania Państwa o aktualnej ofercie przed nadchodzącą datą wznowienia polisy – przetwarzanie dla tych celów odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody i tylko jeśli taka zgoda zostanie udzielona – art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – obejmować będzie wyłącznie adres mailowy, datę wznowienia polisy i przynależność do grupy zawodowej,
d) w celach analitycznych pozwalających na lepszy dobór oferty do potrzeb klientów i w celu optymalizacji tej oferty, badania satysfakcji klientów, zwiększania funkcjonalności portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – dostosowanie własnej oferty do potrzeb rynku,
e) w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej usługi ofertowanej przez Administratora za pośrednictwem portalu online.sagabrokers.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora,
f) wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO,
g) w celu udzielania odpowiedzi na maile przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie www.online.sagabrokers.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania i maile.

3. Administrator przy oferowaniu usługi kalkulatora składek oraz w procesie przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu doboru oferty ubezpieczeniowej i kalkulacji składki. Oznacza to, że na podstawie dostarczonych danych wprowadzanych w elektronicznym kalkulatorze, program ocenia dopuszczalność zawarcia umowy i wysokość należnej składki. W związku tym ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika. Opisana procedura jest niezbędna w celu wykonania na Pani/Pana rzecz usługi oferowanej przez serwis, w szczególności usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

4. Podanie danych zaznaczonych w serwisie czerwoną gwiazdką jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, co oznacza, że w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zaproponowania Pani/Panu konkretnego ubezpieczenia. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług za pośrednictwem serwisu.

5. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie przez przesłanie maila na adres: odo@sagabrokers.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania mających miejsce przed jej odwołaniem.

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO (czyli w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora), w szczególności do profilowania danych.

9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania usług świadczonych za pośrednictwem portalu online.sagabrokers.pl (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu tych usług, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). Dane wpisywane do kalkulatora składek nie są przechowywane przez serwis, jeśli po ich wpisaniu nie nastąpiło wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia, dane wskazane w formularzu wniosku roboczego będą usuwane po upływie dnia wybranego jako początek okresu ubezpieczenia. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu.

10. Dane będą przekazywane ubezpieczycielom, do których kierowany będzie wypełniony przez Państwa wniosek ubezpieczeniowy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową i prawną Administratora, podmiotom zajmujących się windykacją należności oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.