Informacja o dystrybutorze

(wymagana przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń)

Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-286), przy ul. Słonecznej 15a to broker ubezpieczeniowy wpisany do rejestru brokerów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 000001280/U.

Rejestr jest dostępny pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl

Aby sprawdzić wpis w rejestrze: wybierz jako rodzaj podmiotu broker, w danych poszukiwanego podmiotu w rubryce firma/nazwa wpisz SAGA, potwierdź, że nie jesteś robotem i uruchom wyszukiwarkę.

SAGA Brokers nie posiada żadnych akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń.Zakłady ubezpieczeń nie posiadają żadnych udziałów w SAGA Brokers.

Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń SAGA Brokers uzyskuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, wypłacane przez zakłady ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne (kurtaż) uwzględnione w kwocie składki. SAGA Brokers nie pobiera od zakładów innego wynagrodzenia (np. nadprowizji). Wysokość kurtażu wyrażona jako procentowa część składki u różnych ubezpieczycieli może być zróżnicowana.

SAGA Brokers nie pobiera żadnego honorarium płaconego bezpośrednio przez klienta.

———————————————————————————————————————————–

 Reklamacje, skargi i pozasądowe rozwiązywanie sporów

Poniżej informujemy Cię, co możesz zrobić, gdy jesteś niezadowolony ze świadczonej przez nas usługi. Zwróć uwagę, że jeśli Twoje zastrzeżenia dotyczą udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, reklamację powinieneś złożyć bezpośrednio do ubezpieczyciela, a nie do nas. Ubezpieczyciel przekaże Ci swoją informację o postępowaniach reklamacyjnych.

Reklamacje osób fizycznych

SAGA Brokers jest podmiotem rynku finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W związku z tym, jeśli jesteś naszym klientem – osobą fizyczną poszukującą ochrony (osobą, która wyraziła wolę podjęcia czynności służących zawarciu przez nią umowy ubezpieczenia), ubezpieczającym lub ubezpieczonym – masz prawo złożyć reklamację (czyli wystąpienie zawierające zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez nas usług) w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamację możesz złożyć:

– pisemnie – osobiście w siedzibie SAGA Brokers albo przesyłką pocztową (w rozumieniu Ustawy Prawo pocztowe) na adres 60-286 Poznań, ul. Słoneczna 15a,

– ustnie – telefonicznie pod numerem 61/852-78-84 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie SAGA Brokers,

– elektronicznie – mailowo na adres reklamacje@sagabrokers.pl

Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przekażemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź mailem, poinformuj nas o tym.

Reklamacje osób prawnych

Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń do SAGA Brokers jako do brokera ubezpieczeniowego reklamację  w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową możesz złożyć również jeśli jesteś naszym klientem – osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przekażemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia niebędące reklamacją lub jesteś klientem, któremu nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, możesz do nas wnieść skargę.

Rozpatrzymy ją nie później niż w terminie 30 dni i udzielimy na nią pisemnej odpowiedzi.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla SAGA Brokers do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa; www.rf.gov.pl)

Ponadto informujemy, że w przypadku umów zawieranych przez Internet, jeśli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platformy ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma dostępna jest pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres e-mail SAGA Brokers do podania na Platformie jest następujący: reklamacje@sagabrokers.pl