Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla biur rachunkowych

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, powstałe wskutek ataku epilepsji i omdlenia o nieustalonej przyczynie (Wariant A), a także w szerszym wariancie następstwa innych zdarzeń, takich jak zawał serca i krwotok śródczaszkowy (Wariant B).

Ubezpieczonemu, w razie zaistnienia wypadku, przysługują również świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie działa na terenie Polski i poza jej granicami, 24h na dobę – podczas pracy, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz w życiu prywatnym (pełny czas ochrony).

zakres podstawowy:

  • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku NW w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem NW w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy % uszczerbku na zdrowiu,
  • zwrot kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych w wysokości 10% sumy ubezpieczenia (max. 5.000 PLN)
  • zwrot poniesionych na terenie RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w wysokości 10% sumy ubezpieczenia (max. 5.000 PLN)

opcje dodatkowe:

  • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy w wyniku NW (50-200 PLN za każdy dzień; przy leczeniu szpitalnym od pierwszego dnia, ambulatoryjnym od siódmego dnia po wypadku) wypłacany maksymalnie 60 dni,
  • zwrot kosztów leczenia w wysokości 5.000-20.000 PLN

Dla kogo?

Z ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele, pracownicy firmy oraz członkowie rodziny właściciela, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.