dr Andrzej Gawroński

dr Andrzej Gawroński

Urodzony 14 lipca 1956 roku w Poznaniu. Pochodzi z rodziny inteligenckiej o wielopokoleniowych korzeniach Wielko- i Małopolskich, gdzie duże znaczenie przywiązuje się do pracy naukowo – dydaktycznej, działalności gospodarczej, kultury i sztuki oraz sportu.
W roku 1975 kończy V LO w Poznaniu (ob. im. Klaudyny Potockiej). Po odbyciu praktyk na AWF (Serafitki Poznań), rezygnuje na własną prośbę (przed immatrykulacją) ze studiów sportowych, co daje mu możliwość zdania egzaminów wstępnych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (handel zagraniczny).
W 1980 roku kończy studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny); kierunek – Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego . W latach 80-tych odbywa praktyki zawodowe na Uniwersytecie w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München) i Stuttgarcie (Universität Stuttgart). Po obronie doktoratu (13 marca 1987) (tytuł pracy : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wady produktów, jako instrument ochrony interesu konsumenta), w latach 1987 – 1989 odbywa naukowy staż asystencki ( visiting professor, Gastprofessor, tzw. docent zagraniczny ) na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln) – w czołowej placówce ubezpieczeń gospodarczych w Europie (prof. Dieter Farny). Praca doktorska jest uznawana za pionierską w zakresie konsumeryzmu w Polsce – wobec wszechobecnej sytuacji niedostatku konsumenckiego we wszystkich dziedzinach.

W latach 1979 – 1989 pracował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Instytucie Finansów – Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych (asystent, adiunkt).
W latach 1986 – 1989 : asystent Sekretarza Redakcji wydawnictwa „Studia Ubezpieczeniowe”.
W latach przemian demokratycznych 1989 – 1991 był współtwórcą i prezesem Wielkopolskiej Giełdy Towarowej.
W latach 1991 – 1997 pełnił funkcję prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej), jednej z sześciu największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Podczas swojej prezesury w WIP-H nawiązywał aktywnie kontakty gospodarcze z Nottingham, Pampeluną (Kraj Basków), Bilbao, Rennes, Paryżem, Berlinem, San Remo, San Sebastian, itd.

Od roku 1994 do roku 1996 był reprezentantem województwa poznańskiego w Wielkopolskiej Radzie Gospodarczej.
Był również stypendystą obszernego programu rządu USA (USID, 1995 rok), w ramach którego zwiedził m.in. New York, Washington, Virginię, Charleston, Savannah, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Toledo, Buffalo.
Był współorganizatorem ( łącznie z MTP Poznań, Miastem Poznań i WIP-H ) i pierwszym prezesem World Trade Center w Poznaniu – filia WTC Nowy Jork (lata 1995-98).

Od roku 1990 (do 2005 roku wspólnie z prof. dr hab. Tadeuszem Sangowskim) pełnił funkcję prezesa nowo założonej firmy SAGA Brokers sc. Firma funkcjonuje do dziś jako Sp. z o.o.
Wraz z prof. T. Sangowskim (i gronem współpracowników) stworzył i zweryfikował zasady i podstawy funkcjonowania nowego zawodu finansowego w Polsce ( „broker ubezpieczeniowy”. „Pierwszy Polski Dom Brokerski Gawroński i Sangowski” był w tym względzie naturalnym poligonem doświadczeń zawodowych i prawnych, stąd uznawany jest powszechnie za prekursora i twórcę zawodu.

W roku 1997 został mianowany, przez Królową Niderlandów Beatrix, Konsulem Honorowym Królestwa Niderlandów z obszarem działania na województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko – pomorskie. Jednocześnie był również Prodziekanem Korpusu Konsularnego m. Poznania.

Od roku 2002 Fundator i kustosz Fundacji Gawrońskich, powołanej w celu wspierania i inspirowania rozwoju kultury polskiej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez propagowanie dziedzictwa kulturowego, artystycznego i historycznego ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i regionu Wielkopolski. Fundacja korzysta wyłącznie z własnych, rodzinnych środków finansowych, tworząc m. in. kolekcję sztuki, zbiory dokumentacji i ksiąg.
Od roku 2007 Prezes Rady Fundacji Millenium Una Vivendi w Sierakowie nad Wartą. W ramach tej funkcji współinicjuje dzieło ratowania Kościoła Poewangelickiego w Sierakowie,  zainstalowania tam Muzeum Tolerancji i Tradycji Staropolskiej (Muzeum Sarmatyzmu) oraz stworzenia Panteonu Ziemi Sierakowskiej.
Inicjator i twórca podstaw merytorycznych oraz pierwszy prezes Towarzystwa Olendrów Polskich ( TOP ) z siedzibą w Bucharzewie nad Wartą (2008 rok).

Powołany w 2008 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego i Dyrektora Instytutu Zachodniego, prof. Andrzeja Saksona do Rady Naukowej Instytutu.
W sierpniu 2009 roku ( wraz z przyjaciółmi) stworzył Instytut Kresów Zachodnich ( IKREZ) z siedzibą pierwotną w Bucharzewie.

Jest autorem i współautorem szeregu opracowań naukowych i wdrożeniowych (ubezpieczenia w obrocie zagranicznym, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie od sukcesu, ubezpieczenie BI zespołów sportowych itd.), w tym publikacji w zagranicznych czasopismach specjalistycznych (m.in. Versicherunswirtschaft).

Członek lub były członek polskich i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych (min. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego – AIDA, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – PTE).

Był ekspertem krajowych i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ekspertem Senatu RP w kwestiach ustawy samorządowej (lata 1991-93).

Był także reprezentantem Rządu RP w Radzie Nadzorczej Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Gospodarczej S. A. w Gorzowie Wielkopolskim oraz członkiem kilku gremiów o randze ogólnopolskiej bądź lokalnej (min. Rada Nadzorcza Autostrady Wielkopolskiej S. A., Rada Nadzorcza W. Kruk Sp. z o. o., Rada Nadzorcza Wielkopolskiego Domu Ubezpieczeń Sp. z o. o., Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Gospodarczej, Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych).

Był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Promocji Sztuki Współczesnej w Poznaniu oraz członkiem Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych Eko-Art.

Do głównych zainteresowań zaliczyć można politykę, historię, geografię, sport i turystykę, ale największą pasją jest sztuka. Założona w 2002 r. Fundacja Gawrońskich gromadzi dzieła polskiego malarstwa współczesnego i historycznego, sponsoruje wystawy i eksponuje własne zbiory oraz gromadzi archiwalia.
Ponadto – z woli rodziny – jest depozytariuszem archiwum prof. Zbigniewa Zielińskiego (kilka tysięcy dokumentów i obiektów archiwalnych), dotyczących m.in. planów odbudowy poznańskiego Starego Rynku i Zamku Przemysła, murów obronnych i baszt Poznania.
Wspiera finansowo i rzeczowo liczne instytucje kulturalne m.in. w imieniu Fundacji Gawrońskich przekazał w wieczysty depozyt Muzeum Instrumentów Muzycznych, unikatowe Pianino Wielkie przypisywane księżniczce Marianne von Niederlanden. Pozyskał i wyremontował fortepian z saloniku Bogusławskiego w Warszawie ( obecnie depozyt Fundacji Gawrońskich w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie ). Muzeum Instrumentów Muzycznych uzyskało również od Fundacji Gawrońskich kolekcję 40 karykatur Stanisława Mrowińskiego, zbiór pt. „Ludzie muzyki miasta Poznania oraz depozyty instrumentalne : skrzydłówka kresowa z Wołynia (Łuck), dageridoo – australijski instrument pasterski . Fundacja Gawrońskich jest depozytariuszem unikatowej Wazy Wielkiej „Trzy Zamki Królewskiej” w Polsce oraz kafla z Zamku Królewskiego w Poznaniu.
Wspiera również organizacje kombatanckie (ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) i kombatantów Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego, a także kombatantów z Niderlandów w tym: I Samodzielnej Dywizji Pancernej pod dow. gen. Stanisława Maczka. Aktywnie wspiera również Polski Klub Kawaleryjski ( odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi PKK.
Wspiera stowarzyszenia kultywujące tradycje regionalne ( np. : Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, w ramach którego ufundował remont i ekspozycje zabytkowego kieratu konnego miejscowej firmy Borsig oraz tablice pamiątkową poświęconą Teresie Remiszewskiej, żeglarce, która opłynęła świat, pomnik leśny partyzantów AK w Bucharzewie oraz kamień poświęcony ofiarom powstania styczniowego – „Termopile Popowskie” itd. Finansuje imprezy kulturalne i sportowe. Jest honorowym członkiem ochotniczej straży pożarnej w Chojnie koło Wronek (od roku 2008) dofinansowując jej działalność.

Jest zaangażowany w życie miasta Poznania i Wielkopolski. Stworzył m.in. ideę wzniesienia Muru Pamięci Wielkopolan na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (pomnika składającego się z segmentów przypominających najważniejsze dla Wielkopolan wydarzenia i postacie – projekt przyjęty) oraz koncepcję Tablicy Pięciu Prezydentów, upamiętniającą ich wizytę podczas obchodów 50 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca ’56, a odsłoniętą rok później.

Jest laureatem nagród naukowych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportowych w tym : Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Koszykówki (1999), Złotą honorową Odznakę AZS (2001), Złotą Odznakę Zasłużony dla Kultury Fizycznej i Sportu ( 2002) .
Otrzymał także odznaczenie Wojewody Wielkopolskiego w uznaniu zasług na wspólnej drodze do zjednoczonej Europy (2004 r).
Za zasługi na rzecz szerzenia idei pracy organicznej odznaczony został Srebrnym Medalem Pamiątkowym `Labor Omnia Vincit`, przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Od Towarzystwa otrzymał także Medal Pamiątkowy Ad Perpetuam Rei Memoriam oraz nagrodę „Wielkopolski Filar Biznesu 2001” za jakość usług ubezpieczeniowych, świadczonych przez firmę SAGA BROKERS, jak również statuetkę i medal Ojca Mariana Żelazka – Wybitna Osobistość Pracy Organicznej, a także w czerwcu 2011 Medal Honorowy „Verba Docent – Exempla Trahunt” .
W roku 2005 odznaczony został za zasługi na niwie gospodarczej Brązowym Krzyżem Zasługi.
W dniu 16 maja 2008 roku firma, którą zarządza otrzymała przyznany jej przez Kapitułę Nagrody Gospodarczej Stowarzyszenia Ruch Regionalny Wielkopolan Kryształowy Puchar Polski oraz Złoty Medal dla najlepszej firmy brokerskiej w Polsce.
W 2009 roku, jako dowód uznania za pomoc i zaangażowanie dla środowisk kombatanckich, wraz z żoną Krystyną otrzymali Odznakę Honorową Związku Oficerów Rezerwy Polskiej RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Za zasługi dla Polskiego Klubu Kawaleryjskiego (m.in. jako współfundator Sztandaru PKK ) uzyskał ryngraf honorowy, a także medal Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP Polska Broń Pancerna ( Jordanów, Falaisez, Studzianki, Budziszyn 1939-1945).
Uhonorowany w związku z działalnością konsularną Medalem Pamiątkowym Beatrix Bataviae Regina (2005).
Od 2011 Członek Honorowy i rzeczywisty Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, uhonorowany medalem Naturea Tutela Res Necessaria Hominum. Pro Urbanis et Regionalibus Studiis (2012).
Od XII 2011 członek Stowarzyszenia Instytutu Zachodniego.
Spadkobierca całości materiałów archiwalnych (archiwum Z. Zielińskiego – w dyspozycji Fundacji Gawrońskich) i myśli rekonstrukcyjnej Zbigniewa Zielińskiego dot. Starego Miasta w Poznaniu, zmierzającej do łącznego odtworzenia całości organizmu staromiejskiego, w tym : pierzei rynkowych, zabudowy bloku śródrynkowego: sukiennice, bogate kramy, zamku królewskiego, baszt i murów obronnych miasta.
Na Walnym Zwyczajnym Zebraniu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu w dniu 10.05.2012 wybrany do Zarządu Komitetu (sekretarz).
Jednocześnie od roku 2010 jest przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu im. Zb. Zielińskiego (OKZZ). Komitet promuje projekt Zamku 6-szczytowego ( projekt Milewski – Gawroński ) oraz czyni starania o zaprowadzenie na odbudowywanym zamku Muzeum Godła, Hymnu i Symboli Narodowych.
W ramach działalności w FG jest współwydawcą serii wydawniczej „ Sierakowskie Zeszyty Historyczne” oraz szeregu innych publikacji np. „Historia wskrzeszania Starego Miasta w Poznaniu” (2010) , „W mundurku i mundurze przez świat”, „Przez Tobruk i Monte Cassino do Sztabu Sprzymierzonych” i inne.
W dniu 11 października 2012 r. Ambasador Królestwa Niderlandów dr Marcel Kurpershoek, konsulowie innych państw w Poznaniu, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz najbliżsi przyjaciele pożegnali Andrzeja Gawrońskiego, który po 15 latach zakończył swoją misję konsularną. W uznaniu zasług Ambasador Niderlandów w Polsce uhonorował dr. Andrzeja Gawrońskiego przyznanym przez królową Beatrix Orderem Oranje-Nassau i nadał mu tytuł rycerza tego Orderu ( Ridder van Oranje-Nassau). Funkcje konsularne sprawował nieprzerwanie do momentu powołania nowego Konsula Honorowego. Obecnie Konsul-Senior w Korpusie Konsularnym miasta Poznania.

Jest pomysłodawcą m.in. Instytutu Kresów Zachodnich ( IKREZ) Poznań- Sieraków nad Wartą, pomysłodawcą akcji promocyjnej pt. Sierakowska Enklawa Sztuki i Sportu tj. trzyletniego programu „konwersji” Sierakowa nad Wartą w Kazimierz Dolny nad Wisłą. Jest (wraz z żoną Krystyną) członkiem nowopowstającego Towarzystwa im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu, działającego z misją przywrócenia pamięci o wielkopolskich korzeniach Ojca Polskiej Sceny Narodowej ( dwór w Glinnie, fortepian z saloniku Bogusławskich ).
Od sześciu lat szef trzyosobowej Rady Fundacji PBG Basket Junior, obecnej drużyny Biofarm Basket Poznań.

Poza Europą i USA, odwiedził Wenezuelę, Brazylię, Indonezję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Palestynę .

Jest żonaty (Krystyna, mgr ekonomii) i ma 2 dzieci (Anna, mgr ekonomii UE i Tomasz, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu ).