Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomościami

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego

zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 802), dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych

dodatkowo rozszerzony o:

  • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (bez dopłaty dodatkowej składki),
  • ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do tych osób (rozszerzenie bezskładkowe; limit odpowiedzialności: 15.000 EUR) – wyłącznie w PZU SA

Dobrowolne ubezpieczenia uzupełniające

Nowy, rozbudowany katalog ryzyk dodatkowych OC z możliwością wyboru poszczególnych klauzul:

  • OC najemcy nieruchomości,
  • OC pracodawcy,
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
  • zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów.

Aby zgłosić szkodę, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie:
tel: (61) 852 78 81
tel: (61) 852 78 82
tel: (61) 852 78 84

email: zarzadcy@sagabrokers.pl