Ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii notarialnej

Przedmiot ubezpieczenia

Jest nim ryzyko przerwy w działalności kancelarii, będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby notariusza albo następstwem szkody w mieniu.

Szkoda w mieniu polegać może na:

  • zniszczeniu lub uszkodzeniu lokalu kancelarii lub znajdującego się w nim wyposażenia wskutek ognia, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego oraz
  • kradzieży z włamaniem lub rabunku pieczęci notarialnej.

Zakres ubezpieczenia

Przerwa spowodowana NNW lub ciężką chorobą notariusza (przerwa musi trwać dłużej niż 31 kolejnych dni kalendarzowych): refundacja kosztów bieżących związanych z prowadzeniem kancelarii (wynagrodzenia pracowników z narzutami, opłaty za użytkowanie lokalu z tytułu umowy najmu, dzierżawy, kredytu hipotecznego na zakup lokalu, stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę energii elektrycznej, C.O., gazu, wody, koszty abonamentu telefonu stacjonarnego, komórkowego, opłat za Internet oraz obligatoryjna opłata na rzecz Izby Notarialnej – w części niezależnej od obrotu kancelarii) za okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a także koszty serwisu sprzątającego, koszty obsługi kancelarii w zakresie prowadzenia księgowości i kadr, koszty ochrony i monitoringu oraz raty leasingowe za sprzęt biurowy.

Przerwa spowodowana szkodą w mieniu (przerwa musi trwać dłużej niż 6 kolejnych dni roboczych): refundacja kosztów bieżących i zwiększonych kosztów działalności powstałych w związku z koniecznością czasowego lub docelowego przeniesienia kancelarii do innego lokalu (obejmujących wyłącznie opłaty za użytkowanie lokalu zastępczego dla kancelarii o zbliżonym metrażu, standardzie i lokalizacji, z tytułu np. umowy najmu w wysokości przekraczającej dotychczasowe opłaty, koszt demontażu i instalacji elektronicznego sprzętu biurowego nowego lub zastępczego, koszt transportu z załadunkiem i wyładunkiem wyposażenia kancelarii do nowego lub zastępczego lokalu, koszt poinformowania klientów o adresie nowego lub zastępczego lokalu kancelarii w sposób zwyczajowo przyjęty) za okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.