Nasz Dekarz

Grupowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy dekarskiej Członków Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Zbliża się koniec roku 2018 i warto ponowić przypomnienie, iż w okresie przełomów  poszczególnych lat kalendarzowych już od wielu lat Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy we współpracy z Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA Brokers Sp. z o.o. (polskim brokerem ubezpieczeniowym z 28-letnim doświadczeniem rynkowym) przygotowuje i wdraża specjalny program ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej firmy dekarskiej.

W mojej ocenie takie działanie to nie tylko przykład realizacji statutowych celów Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (PSD), ale także wymierny przejaw dbałości o interesy majątkowe Członków PSD prowadzących działalność dekarską oraz dobre uzupełnienie dla wdrażanych dobrych praktyk dekarskich wśród Członków PSD.

Mając na względzie, że wydanie niniejszego numeru Naszego Dekarza zbiegnie się z okresem wznowienia umowy ubezpieczenia OC firmy dekarskiej na kolejny rok polisowy 2019, warto przypomnieć i zwrócić uwagę wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność dekarsko-budowlaną na konieczność zabezpieczenia ich interesów majątkowych. Jest tym niewątpliwie umowa grupowego ubezpieczenia OC dla dekarzy.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż omawiany program ochrony ubezpieczeniowej jest specjalnie opracowany dla firm dekarskich, których właściciele, wspólnicy lub udziałowcy są Członkami PSD i możliwość skorzystania z tej oferty ubezpieczeniowej wpisuje się w szerszych katalog korzyści wynikających z członkostwa w PSD.

Dodatkowo niniejszy artykuł to dobra okazja dla zwrócenia uwagi na ewidentne korzyści z faktu skorzystania z grupowego ubezpieczenia OC dla Członków PSD.

Zalety omawianej ochrony ubezpieczeniowej:

 • szeroki zakres działalności objętych ubezpieczeniem – wykraczający poza standardowy zakres prac dekarskich,
 • objęta jest odpowiedzialność cywilna:
  • deliktowa, kontraktowa lub zbieg roszczeń na podstawie Art. 443 k.c. za szkody rzeczowe i osobowe w związku z prowadzoną ww. działalnością lub posiadanym mieniem z możliwością rozszerzenia o tzw. czyste szkody majątkowe – tj. takie, które nie są związane ze szkodą rzeczową lub osobową,
  • za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania prac lub usług z uwzględnieniem wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez osoby trzecie na poszukiwanie miejsca ww. wadliwego wykonania prac lub usług, na usunięcie ww. wadliwości oraz przywrócenie stanu przed wypadkiem, z uwzględnieniem OC za wady produktów,
  • za szkody powstałe po wykonaniu i przekazaniu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania z uwzględnieniem wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez osoby trzecie na poszukiwanie miejsca ww. wadliwego wykonania prac lub usług, na usunięcie ww. wadliwości oraz przywrócenie stanu przed wypadkiem,
  • za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (firmy dekarskiej) oraz dalszych podwykonawców z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela,
  • za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • za szkody wyrządzone pracownikom firmy dekarskiej.
  • za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakiejkolwiek substancji niebezpiecznych,
 • zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wypadków ubezpieczeniowych, do których dojedzie na terytorium Europy,
 • możliwość wyboru wysokości sumy gwarancyjnej spośród czterech wariantów,
 • niewygórowana wysokość podstawowego udziału własnego Ubezpieczonego w szkodzie / roszczeniu z możliwością jego podwyższenia w zamian za dodatkowa zniżkę w składce.

Taki szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej nie wymaga od dekarza opłacania wysokich składek – to także efekt grupowej formuły tego ubezpieczenia. Uzyskanie podobnych efektów w pojedynczych umowach ubezpieczenia OC dla firmy dekarskiej może okazać się trudne do osiągnięcia zarówno w wymiarze samego bezpiecznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej jak i związanych z nim kosztów ubezpieczenia (wysokości składek ubezpieczeniowych).

Dodatkowo przypominamy ważne uwagi dla firm dekarskich związane z zawieraniem umów ubezpieczenia OC:

 1. Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest przerwa w ochronie ubezpieczeniowej wywołana brakiem wznowienia wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia OC przed terminem końca dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Ponieważ prace dekarskie (szczególnie o znacznych zakresach wykonywanych prac) wiążą się z naturalną sezonowością, to niektórzy dekarze świadomie przesuwają w czasie decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na czas rozpoczęcia faktycznego przyjmowania zleceń na usługi dekarskie.

Sytuacja opisana w wyżej w praktyce skutkuje tym iż np. szkoda zalaniowa, która ma związek z wadliwie wykonanymi pracami dekarskimi w poprzednim sezonie, a powstała w okresie, w którym firma dekarska nie posiada jeszcze zawartej bieżącej umowy ubezpieczenia OC nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Wynika to z faktu, iż w umowach ubezpieczenia oprócz okresu ubezpieczenia zapisanego w dokumencie ubezpieczenia, ma także znaczenie tzw. zakres czasowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W większości dostępnych na polskim rynku ubezpieczeniowym warunków ubezpieczenia OC oferowanych przez ubezpieczycieli o ich odpowiedzialności decyduje to, żeby szkoda (np. ww. zalanie) powstała w okresie ubezpieczenia. Nie ma więc znaczenia kiedy firma dekarska wykonywała swoje prace, które okazały się wadliwe, a to doprowadziło do ww. szkody (np. zalaniowej).

 1. Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest także zawarcie umowy ubezpieczenia OC z zbyt niską wysokością Sumy Gwarancyjnej (S.G.), która zawsze stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w finansowym pokrywaniu roszczeń poszkodowanych.

Często zdarza się, iż właściciele firm dekarskich, kierując się często błędnie rachunkiem ekonomicznym, starają się dostosować wysokości ww. S.G. do wartości przeciętnie realizowanych prac dekarskich i na tej podstawie podejmują decyzję o wyborze wysokości S.G. Niestety może to okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie gdy w trakcie wykonywania swoich prac firma dekarska doprowadzi do poważnej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartością roszczeń odszkodowawczych) przychód firmy dekarskiej na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia na prace dekarskie. Szczególnie powinni zwracać to uwagę dekarze (firmy dekarskie), którzy realizują swoją działalności na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalności gospodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (np. najemców). W takich okolicznościach wyrządzenie poważnej szkody rzeczowej, ale także następczych szkód finansowych związanych z uniemożliwieniem prowadzenia działalności gospodarczej poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem jest realnym zagrożeniem dla firmy dekarskiej. Negatywne skutki z tym związane dla odpowiedzialnej za taką szkodę firmy dekarskiej mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką Suma Gwarancyjną.

Warto jednak (jak zawsze przy takich okazjach) wyraźnie zaznaczyć, iż zawieranie umów ubezpieczenia powinno być realizowane przez podmioty gospodarcze przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczającego i doradzi jak maksymalnie zminimalizować skutki ewentualnych błędnych decyzji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia – w tym ubezpieczenia OC.

Jacek Baranowski – członek zarządu