Ubezpieczenia dla Certyfikatorów – warunki ubezpieczenia OC obowiązkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC certyfikatorów energetycznych

Sprawdź składki i wypełnij wniosek!

Zakres Ubezpieczenia obowiązkowego

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej.

Oferujemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:
rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawo do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (Wariant II).