Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady korzystania z Serwisu,
b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) zasady uzyskiwania przez Klientów porad (rekomendacji) dotyczących umów ubezpieczenia,
d) warunki zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera,
e) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące Ustawy:
a) Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
b) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwana dalej Ustawą,
c) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
3. W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie znajdują: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. W relacjach z Klientami używany jest język polski.

§ 2. Definicje

Ilekroć pojęcia zdefiniowane w niniejszym punkcie Regulaminu są używane w treści tego Regulaminu, należy nadać im znaczenie określone poniżej.

Broker – Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251916, z siedzibą w Poznaniu 60-286, ul. Słoneczna 15A, będąca brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy, wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem 00001280/U.
Serwis – prowadzony przez Brokera serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową online.sagabrokers.pl, umożliwiający uzyskiwanie porad (rekomendacji) dotyczących umów ubezpieczenia oraz zawieranie za pośrednictwem Brokera umów ubezpieczenia.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności zawierająca za jego pośrednictwem umowę ubezpieczenia.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
Klient korporacyjny – Klient zawierający umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Ogólne zasady funkcjonowania Serwisu

1. Serwis prowadzony jest przez Brokera, tj. Pierwszy Polskim Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słonecznej 15 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251916, będącą brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy, wpisaną do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem 00001280/U.
2. Serwis jest platformą informatyczno-informacyjną przygotowaną i udostępnioną przez Brokera pod adresem www.online.sagabrokers.pl, w ramach której Broker świadczy drogą elektroniczną usługę, w ramach której:
a) umożliwia Klientom należącym do grup zawodowych wskazanych z Serwisie skorzystanie z usług Brokera jako dystrybutora ubezpieczeń, w tym możliwości uzyskania rekomendacji i zawarcia umowy ubezpieczenia oraz korzystania z udostępnionego kalkulatora składek,
b) zapewnia Klientom dostęp do informacji opracowanych przez Brokera,
c) oferuje Klientom, którzy zawarli za pośrednictwem Serwisu umowy ubezpieczenia, funkcjonalność w postaci panelu klienta, w ramach którego Klient ma dostęp do swoich (zarówno bieżących, jak i archiwalnych) wniosków, polis oraz historii płatności,
d) udostępnia pocztę wewnętrzną służącą do komunikacji Klienta z Brokerem.
3. Broker prowadzi działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w sposób zgodny z wymogami Ustawy, w tym w szczególności uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów.
4. Broker informuje Klienta przy pierwszej czynności o firmie, pod którą wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, adresie swojej siedziby oraz o tym, że jest brokerem ubezpieczeniowym, jak również o numerze wpisu do rejestru brokerów, adresie strony internetowej, na której rejestr jest dostępny oraz o sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru. W tym samym momencie Broker informuje Klientów o tym, iż nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń, a żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w spółce będącej Brokerem. Ponadto Broker informuje Klienta o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.
5. Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń Broker uzyskuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, wypłacane przez zakłady ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne (kurtaż) uwzględnione w kwocie składki. Broker nie pobiera od zakładów ubezpieczeń innego wynagrodzenia (np. nadprowizji). Wysokość kurtażu wyrażona jako procentowa część składki u różnych ubezpieczycieli może być zróżnicowana. Broker nie pobiera żadnego honorarium płaconego bezpośrednio przez Klienta.
6. Broker zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń.
7. Osoby fizyczne wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń okazują przy pierwszej czynności dokument upoważniający do działania w imieniu Brokera. Okazanie następuje poprzez przesłanie Klientowi skanu dokumentu na adres mailowy.
8. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł umowę, składki ubezpieczeniowej, zgodnie z treścią zawartej umowy.
10. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Klienci zostaną powiadomieni, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość, poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
11. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu przy zawieraniu odrębnych umów ubezpieczenia jako Klient korporacyjny albo jako Konsument – w zależności od tego, czy zawiera daną umowę ubezpieczenia w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, czy też w celu bezpośrednio niezwiązanym z taką działalnością.
12. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Brokera drogą elektroniczną poprzez przesłanie do Brokera, za pośrednictwem poczty udostępnianej w ramach Serwisu, prośby o usunięcie profilu. Usunięcie profilu jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta za pośrednictwem Serwisu. Ponadto, w przypadku Klientów korzystających bez rejestracji z kalkulatora składek, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia strony Serwisu w przeglądarce.
13. W przypadku, gdy Klient nie zawrze żadnej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu i jego dane zostaną usunięte w sposób opisany w § 7 ust. 9 niniejszego Regulaminu, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 44, Chrome w wersji co najmniej 48,
b) włączona obsługa Cookies i JavaScript,
c) aktywne konto poczty elektronicznej.
2. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu służy darmowy program Adobe Reader, który można pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/.
3. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
4. Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§ 5. Warunki zawierania umów ubezpieczenia

I. Rejestracja i logowanie
1. Klienci mogą korzystać z Serwisu, w tym zawierać umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu. Dodatkowo Klienci mogą korzystać z Serwisu w ograniczonym zakresie, tj. korzystać wyłącznie z kalkulatora składek, bez konieczności rejestracji, o ile zaakceptują Regulamin przed korzystaniem z kalkulatora składek. Z chwilą rejestracji w Serwisie i akceptacji niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Brokerem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, opisanej bliżej w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu i na dalszych warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bez konieczności składania dalszych oświadczeń woli przez strony, w tym bez zawierania odrębnej umowy. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
2. Celem dokonania rejestracji Klient powinien:
a) wybrać grupę zawodową, do której przynależy,
b) podać login (adres mailowy) oraz hasło,
c) potwierdzić wolę rejestracji po otrzymaniu linku aktywacyjnego.
3. Klient zobowiązany jest chronić hasło w sposób uniemożliwiający dostęp nieuprawnionych osób trzecich.
4. Klient może być reprezentowany przy korzystaniu z Serwisu, w tym przy zawieraniu za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia, przez pełnomocnika, jak również może działać przy korzystaniu z Serwisu, w tym przy zawieraniu za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia, jako pełnomocnik osoby trzeciej, przy czym Klient zobowiązany jest zapewnić, aby każda osoba dysponująca loginem i hasłem Klienta do Serwisu dysponowała uprzednio udzielonym pełnomocnictwem do działania w imieniu Klienta albo pełnomocnictwem Klienta i innej osoby trzeciej będącej ubezpieczającym w zakresie wszystkich czynności, jakie mogą być dokonane w ramach Serwisu.
5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia uzyskania do niego dostępu przez nieuprawnioną osobę trzecią Klient zobowiązany jest do zresetowania lub zmiany hasła.
6. Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek jej brak uniemożliwia zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu.
7. Po aktywacji konta Klient każdorazowo loguje się do Serwisu, uzyskując dostęp do:
a) strony głównej (zawierającej informacje o oferowanych ubezpieczeniach),
b) paneli z wnioskami, polisami, płatnościami,
c) kalkulatora składek,
d) poczty wewnętrznej.
8. Serwis przewiduje możliwość resetu hasła.

II. Zawarcie umowy ubezpieczenia
1. Funkcjonalności opisane w punktach poniższych dostępne są wyłącznie dla zalogowanych Klientów, tj. Klientów, którzy po uprzednim dokonaniu rejestracji wpisali swój login i poprawne hasło oraz kliknęli przycisk „zaloguj”.
2. Broker wykonuje czynności brokerskie w imieniu Klienta w oparciu o udzielone przez Klienta pełnomocnictwo brokerskie w formie pisemnej. Przystąpienie do korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zalogowanie się i przystąpienie do zawierania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, traktowane jest jak udzielenie Brokerowi pełnomocnictwa do pośredniczenia w imieniu Klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku, gdy Klient zarejestrował się w Serwisie i chce zawrzeć za jego pośrednictwem umowę ubezpieczenia, a nie udzielił wcześniej Brokerowi pełnomocnictwa w formie pisemnej, Klient zobowiązany jest do pobrania, wydrukowania, podpisania i wysłania listem poleconym na adres: Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o., ul. Słoneczna 15 a, 60-286 Poznań, pełnomocnictwa wedle wzoru, jaki zostanie mu przekazany w toku zawierania pierwszej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia poprzedzone jest przeprowadzeniem przez Brokera analizy potrzeb Klienta stosownie do wymogów Ustawy. W tym celu Klient udziela odpowiedzi na zadane mu, po dokonaniu wyboru rodzaju poszukiwanej ochrony ubezpieczeniowej, pytania. Wyniki analizy potrzeb są udostępniane Klientowi za pośrednictwem Serwisu.
4. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Broker udziela Klientowi porady w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja. Treść porady jest udostępniana Klientowi za pośrednictwem Serwisu, a nadto przesyłana w postaci pliku PDF lub innego równoważnego na adres mailowy Klienta wraz z ustandaryzowanymi dokumentami dotyczącymi proponowanych umów ubezpieczenia.
5. W przypadku ustalenia w ramach analizy potrzeb lub przy sporządzaniu rekomendacji, iż potrzebom Klienta odpowiada zawarcie umowy ubezpieczenia, przy zawieraniu której Broker nie pośredniczy w ramach Serwisu, Broker poinformuje o tym Klienta, przekazując mu także wskazówki co do tego, jak może pośredniczyć w zawarciu takiej umowy przy wykorzystaniu innych środków niż Serwis.
6. Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, po dokonaniu analizy potrzeb oraz udzieleniu Klientowi porady, następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a) wybór ubezpieczenia spośród dostępnych dla danej grupy zawodowej,
b) kliknięcie przycisku „Wypełnij wniosek” i wypełnienie formularza, w tym:
– podanie daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (w każdym przypadku nie wcześniejszej niż dzień kolejny po wypełnieniu wniosku),
– wybór ubezpieczyciela,
– wskazanie danych identyfikujących ubezpieczonego i ubezpieczającego (jeśli są inne niż ubezpieczonego),
– wybór zakresu ubezpieczenia i sum gwarancyjnych,
– podanie informacji niezbędnych do kalkulacji składki,
– wybór sposobu płatności składki,
– złożenie oświadczeń,
c) kliknięcie przycisku „Przejdź dalej” i sprawdzenie poprawności i kompletności wyświetlonych danych; przerwanie wypełniania wniosku na tym etapie powoduje zapisanie na koncie Klienta wniosku roboczego, do którego można wrócić później w celu edycji wniosku i jego wysłania; wniosek roboczy nie stanowi podstawy do zawarcia umowy ubezpieczenia,
d) kliknięcie przycisku „Wyślij wniosek”.
7. Wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust. 6, traktowane jest jako złożenie przez Klienta lub osobę, w imieniu której Klient działa w oparciu o posiadane pełnomocnictwo, stosownie do postanowień § 5 ust. I pkt 4 niniejszego Regulaminu, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Brokera ze wskazanym we wniosku zakładem ubezpieczeń.
8. Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje wiadomość mailową z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (w formie plików PDF).
9. Broker jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania złożonego przez Klienta wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zakładowi ubezpieczeń, z którym umowa ubezpieczenia ma zostać zawarta.
10. Niezwłocznie po złożeniu wniosku Klient otrzymuje z Serwisu wiadomość mailową potwierdzającą zapisanie wniosku na serwerze, na którym prowadzony jest Serwis.
11. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie danych osobowych ubezpieczającego i ubezpieczonego. Klient przed wskazaniem danych tych osób (w przypadku zawierania umowy na rachunek osoby trzeciej) powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Brokerowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.
12. Złożenie wniosku poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wniosek” skutkuje przekazaniem przez Brokera wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, na warunkach wybranych przez Klienta, do zakładu ubezpieczeń i zawarciem umowy ubezpieczenia. Do obowiązków Klienta wynikających z zwartej umowy ubezpieczenia należy między innymi zapłata składki na rzecz ubezpieczyciela. W określonych w przepisach prawa przypadkach Klient może być uprawniony do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem Brokera umowy ubezpieczenia.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Broker jest podmiotem rynku finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
2. Klient będący osobą fizyczna ma prawo złożyć reklamację:
a) pisemnie – osobiście w siedzibie Brokera albo przesyłką pocztową (w rozumieniu Ustawy Prawo pocztowe) na adres 60-286 Poznań, ul. Słoneczna 15a,
b) ustnie – telefonicznie pod numerem 61/852-78-84 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Brokera,
c) elektronicznie – mailem przesłanym na adres reklamacje@sagabrokers.pl.
3. Broker zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Klienta będącego osobą fizyczną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak w takim wypadku Broker przekazuje Klientowi informację, w której wyjaśnia przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
4. Odpowiedź na reklamację Klienta będącego osobą fizyczną zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a na wniosek Klienta – w postaci elektronicznej.
5. Klient będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożyć reklamacje na zasadach opisanych w Ustawie.
6. Broker zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak w takim wypadku Broker przekazuje Klientowi informację, w której wyjaśnia przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
7. Odpowiedź na reklamację Klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
8. Klient mający zastrzeżenia niebędące reklamacją oraz Klient, któremu nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, ma prawo wniesienia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni i zostanie udzielona na nią pisemna odpowiedź.
9. Broker rozpatrzy ją nie później niż w terminie 30 dni i udzieli na nią pisemnej odpowiedzi.
10. Podmiotem uprawnionym dla Brokera do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).
11. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platformy ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Brokerem jest następujący: reklamacje@sagabrokers.pl.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie online.sagabrokers.pl, w trakcie korzystania z kalkulatora składki, w formularzach ubezpieczeniowych oraz w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań na następujących zasadach:

1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
– korespondencyjnie: SAGA Brokers Sp. z o.o. , ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań,
– mailowo: odo@sagabrokers.pl
2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) dla celów związanych z wykonywaniem na Państwa rzecz usług oferowanych Użytkownikom portalu, w szczególności w zakresie kalkulatora składki ubezpieczeniowej, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz prowadzenia postępowań obejmujących likwidację szkód, zarządzania ubezpieczeniami zawartymi on-line – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
b) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym profilowania w celu dobrania oferowanych produktów pod kątem Państwa potrzeb – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – promocja własnych usług,
c) w przypadku niewykupienia polisy informowania Państwa o aktualnej ofercie przed nadchodzącą datą wznowienia polisy – przetwarzanie dla tych celów odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody i tylko jeśli taka zgoda zostanie udzielona – art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – obejmować będzie wyłącznie adres mailowy, datę wznowienia polisy i przynależność do grupy zawodowej,
d) w celach analitycznych pozwalających na lepszy dobór oferty do potrzeb klientów i w celu optymalizacji tej oferty, badania satysfakcji klientów, zwiększania funkcjonalności portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – dostosowanie własnej oferty do potrzeb rynku,
e) w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej usługi ofertowanej przez Administratora za pośrednictwem portalu online.sagabrokers.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora,
f) wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO,
g) w celu udzielania odpowiedzi na maile przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie www.online.sagabrokers.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania i maile.
3. Administrator przy oferowaniu usługi kalkulatora składek oraz w procesie przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu doboru oferty ubezpieczeniowej i kalkulacji składki. Oznacza to, że na podstawie dostarczonych danych wprowadzanych w elektronicznym kalkulatorze, program ocenia dopuszczalność zawarcia umowy i wysokość należnej składki. W związku tym ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika. Opisana procedura jest niezbędna w celu wykonania na Pani/Pana rzecz usługi oferowanej przez serwis, w szczególności usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
4. Podanie danych zaznaczonych w serwisie czerwoną gwiazdką jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, co oznacza, że w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zaproponowania Pani/Panu konkretnego ubezpieczenia. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług za pośrednictwem serwisu.
5. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie przez przesłanie maila na adres: odo@sagabrokers.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania mających miejsce przed jej odwołaniem.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO (czyli w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora), w szczególności do profilowania danych.
9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania usług świadczonych za pośrednictwem portalu online.sagabrokers.pl (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu tych usług, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). Dane wpisywane do kalkulatora składek nie są przechowywane przez serwis, jeśli po ich wpisaniu nie nastąpiło wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia, dane wskazane w formularzu wniosku roboczego będą usuwane po upływie dnia wybranego jako początek okresu ubezpieczenia. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu.
10. Dane będą przekazywane ubezpieczycielom, do których kierowany będzie wypełniony przez Państwa wniosek ubezpieczeniowy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową i prawną Administratora, podmiotom zajmujących się windykacją należności oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
11. Zasady korzystania przez Serwis z plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności Serwisu.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.online.sagabrokers.pl w formacie PDF, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Brokerem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Brokera.
4. Broker zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana Klientom w sposób określony w przepisach prawa.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

 

Pobierz regulamin serwisu on-line Saga Brokers