Oferta dla nowo-przystępujących

Ryzyka objęte ochroną w programie ubezpieczeniowym Świadczenia (w PLN)
ryzyka dotyczące Ubezpieczonego
Śmierć Ubezpieczonego 30 000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 60 000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 90 000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 90 000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 60 000
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku (za 1%) 300
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 40
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku (dni: 1-14/15-90) 100/50
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego 150/50
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku przy pracy 150/50
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku komunikacyjnego w pracy 200/50
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 80/40
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM/OIT (jednorazowo) 1 000
Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania 5 000
ryzyka dotyczące małżonka Ubezpieczonego
Śmierć małżonka Ubezpieczonego lub partnera 9 000
Śmierć małżonka Ubezpieczonego lub partnera w następstwie wypadku 20 000
ryzyka dotyczące dziecka Ubezpieczonego
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 1 000
Śmierć dziecka Ubezpieczonego 3 500
Śmierć noworodka Ubezpieczonego 3 000
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 3 000
ryzyka dotyczące rodziców
Śmierć rodzica Ubezpieczonego 1 800
Śmierć rodzica małżonka/partnera Ubezpieczonego 1 800
Składka miesięczna 45,00

W Programie obowiązują następujące okresy karencji:
– 90 dni – pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
– 180 dni – wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
– 6 miesięcy – zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgon małżonka lub partnera, zgon rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera, zgon dziecka, osierocenie dziecka, zgon noworodka
– 10 miesięcy – urodzenie się dziecka
Karencje nie dotyczą zdarzeń będących skutkiem wypadku.

Wypłaty świadczenia za pobyty w szpitalu:
– płatne max. 90 dni w roku polisowym (14 dni kwota wyższa z tabeli, od 15 dnia – kwota niższa)
– płatne od pierwszego dnia pobytu (po wypadku zawsze, w razie choroby, jeśli pobyt trwa min. 3 dni)
– obowiązuje karencja w przypadku chorób
– nie są objęte ochroną m.in. pobyty w szpitalach więziennych, psychiatrycznych, domach opieki, hospicjach, placówkach leczenia uzależnień, sanatoriach, na oddziałach rehabilitacyjnych i dziennych
– nie są objęte pobyty według katalogu wyłączeń z owu (str. 135-136 i 142) – np. choroby psychiczne, nerwice, uzależnienia, operacje plastyczne, ciąża i poród, wpływ alkoholu, narkotyków, samookaleczenie, usiłowanie popełnienia samobójstwa, niebezpieczne sporty, HIV, udział w zamieszkach, popełnienie przestępstwa
– wypłata za pobyt na OIOM – jednorazowa (tzw. Wariant II)
– oferta nie obejmuje rehabilitacji poszpitalnej (rekonwalescencji)

wróć