Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości

Oferta na 2019 rok dostępna w serwisie https://online.sagabrokers.pl/ (dawny frontin.pl)

Co nowego w ofercie?
– niższe składki (nawet 147 zł),
– korzystniejszy system zniżek, w tym dodatkowa zniżka za ilość ubezpieczeń,
– rozbudowany pakiet ryzyk dodatkowych w bardzo atrakcyjnej cenie.

(więcej czytaj poniżej)

Zakres ubezpieczenia

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r.,poz. 1626) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych, czyli aż do 2 mln EUR.

rozszerzony o:

 • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (wszyscy ubezpieczyciele, bez dopłaty dodatkowej składki),
 • ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do tych osób:
  • CONCORDIA POLSKA TUW – bezskładkowo
  • PZU SA – bezskładkowo; limit odpowiedzialności: 15.000 EUR

zakres terytorialny ubezpieczenia obowiązkowego

  • CONCORDIA POLSKA TUW – kraje UE oraz kraje EFTA
  • PZU SA – terytorium RP

Dobrowolne ubezpieczenia uzupełniające

Nowy, rozbudowany katalog ryzyk dodatkowych OC (dostępny wyłącznie w Concordii) z możliwością wyboru poszczególnych klauzul:

 • OC za szkody powstałe wskutek wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości w związku z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • OC za szkody spowodowane przez banery reklamowe umieszczone na nieruchomościach,
 • OC w związku ze świadczeniem usługi home stagingu,
 • OC pracodawcy,
 • OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców.