Zgłoszenie szkody – Ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego

Najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu zakończenia hospitalizacji prześlij na adres:

e-mail: biuro@sagabrokers.pl

następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia,
  • kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego,
  • kopię posiadanej polisy grupowego ubezpieczenia dziennego świadczenia szpitalnego.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana jest dostarczyć dodatkowo:

  • odpis skrócony aktu zgonu oraz kartę statystyczną do karty zgonu,
  • kopię dokumentu tożsamości (w przypadku osób wskazanych imiennie we wniosku jako uposażeni) lub dokument z USC stwierdzający pokrewieństwo z Ubezpieczonym (w przypadku członków rodziny powołanych do dziedziczenia z ustawy, gdy Ubezpieczony nie wskazał uposażonych).