Ubezpieczenie OC obowiązkowe i płatnik świadczeń publicznych dla notariuszy

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla notariusza

Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Zakres ubezpieczenia

Zgodny z:

Ubezpieczenie strat finansowych notariusza jako płatnika świadczeń publicznych

Przedmiot ubezpieczenia

Straty finansowe poniesione przez notariusza w związku z pełnieniem przez niego funkcji płatnika świadczeń publicznych, będące wynikiem zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, wraz z odsetkami za zwłokę od powyższych należności.

Przez zdarzenie należy rozumieć zaniechanie poboru świadczeń publicznych lub ich pobór w wysokości innej niż należna (act committed trigger) lub wydanie decyzji organu podatkowego stanowiącej podstawę powstania straty finansowej notariusza, jeśli niewłaściwy pobór świadczenia miał miejsce w okresie przed zawarciem umowy ubezpieczenia (claims made trigger).

Zakres ubezpieczenia

Zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia od strat finansowych podmiotów pełniących funkcję płatnika świadczeń publicznych ustalonymi uchwałą nr UZ/243/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.,  i uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. oraz z uwzględnieniem modyfikacji, wynikających z zapisów Porozumienia w sprawie programu ubezpieczeniowego dla notariuszy zawartego w dniu 19 stycznia 2011 r. pomiędzy PZU SA a Krajową Radą Notarialną (z późniejszymi zmianami).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC ogólnej

– rozszerzenie bezskładkowe

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (OC deliktowe), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy zgodnie z klauzulą nr 5 oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy zgodnie z klauzulą nr 7
Suma gwarancyjna: 100.000 zł
Podlimit 20.000 zł z tytułu szkód wynikających ze zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcia dokumentów.

Zakres ubezpieczenia

Zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ustalonymi uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
z dnia 1 grudnia 2020 r. i z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z zapisów Porozumienia w sprawie programu ubezpieczeniowego dla notariuszy zawartego w dniu 19 stycznia 2011 r. pomiędzy PZU SA a Krajową Radą Notarialną (z późniejszymi zmianami).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia.