Kadry i Płace

Ważne! oferujemy ubezpieczenia ryzyk, które występują w każdym biurze rachunkowym a nieobjęte są polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kadry i płace – czynności biura rachunkowego nieubezpieczone polisą obowiązkową

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w wyniku wykonywania działalności usługowej w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia w wersji standardowej nie pokrywa istotnej części aktywności biur rachunkowych, w tym przede wszystkim:

  • obliczania wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywania w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie
  • obliczania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składania wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składania wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • obliczania kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenia korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Odpowiedzialność za podwykonawców

rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, wyrządzone przez podwykonawców (bez prawa regresu). W przypadku, kiedy do wykonania części zadań zatrudniamy podwykonawców, niniejsze ubezpieczenie pozwala objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których podmiot zlecający wykonywanie czynności zawodowych jest odpowiedzialny. Dodatkową, niezwykle ważną cechą tego produktu jest fakt, iż w przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę, ubezpieczyciel nie wystąpi z regresami do podwykonawcy.

Następstwa zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentacji

rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentacji.Tą klauzulą można objąć koszty związane z konsekwencjami zdarzeń opisanych w treści klauzuli. Zdarzeniami powodującymi straty mogą być: zniszczenie dokumentów w wyniku pożaru biura czy zaginięcie dokumentów w wyniku włamania do pojazdu je przewożącego.