Podatki

Ważne! oferujemy ubezpieczenia ryzyk, które występują w każdym biurze rachunkowym a nieobjęte są polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Czynności doradztwa podatkowego – czynności biura rachunkowego nieubezpieczone polisą obowiązkową

dobrowolne ubezpieczenie OC za szkody powstałe w wyniku wykonywania działalności usługowej w zakresie nie objętym ubezpieczeniem obowiązkowym. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia nie pokrywa istotnej części aktywności biur rachunkowych, w tym przede wszystkim:

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

Odpowiedzialność za podwykonawców

rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, wyrządzone przez podwykonawców (bez prawa regresu). W przypadku, kiedy do wykonania części zadań zatrudniamy podwykonawców, niniejsze ubezpieczenie pozwala objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców, za których podmiot zlecający wykonywanie czynności zawodowych jest odpowiedzialny. Dodatkową, niezwykle ważną cechą tego produktu jest fakt, iż w przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę, ubezpieczyciel nie wystąpi z regresami do podwykonawcy.

Następstwa zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentacji

rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentacji.Tą klauzulą można objąć koszty związane z konsekwencjami zdarzeń opisanych w treści klauzuli. Zdarzeniami powodującymi straty mogą być: zniszczenie dokumentów w wyniku pożaru biura czy zaginięcie dokumentów w wyniku włamania do pojazdu je przewożącego.