Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców – zarządców nieruchomości

 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia zgodny z ogólnymi warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r, dodatkowo rozszerzony o:
rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (bez dopłaty dodatkowej składki).

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności lub innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)

Klauzula Nr 27
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej
PZU SA nie odpowiada za szkody:

 • powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
 • wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
 • wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
 • wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji
 • związane ze stosunkiem pracy,
 • wynikające z niedotrzymania terminów,
 • przekroczenia ustalonych kosztorysów,
 • wynikające z działalności reklamowej,
 • powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
 • wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

Klauzula Nr 61
Klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU S.A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia