Ubezpieczenie obowiązkowe OC dla zarządców nieruchomościami

 

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego

zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1616), dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych

dodatkowo rozszerzony o:

  • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (bez dopłaty dodatkowej składki),
  • ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do tych osób (rozszerzenie bezskładkowe; limit odpowiedzialności: 15.000 EUR)