Ubezpieczenie nadwyżkowe OC dla rzeczoznawców majątkowych

 

Zakres ubezpieczenia nadwyżkowego

Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU wraz z klauzulą w brzmieniu:

Klauzula nr 56 odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU S.A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
 • powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac.
 • powstałe w wyniku błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.

Rozszerzenia ubezpieczenia:

Klauzula nr 13 – rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu – limit w ramach sumy gwarancyjnej.

Klauzula nr 61 – klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych – limit w ramach sumy gwarancyjnej.

Składki

Składki wyjściowe za poszczególne sumy gwarancyjne zawiera poniższa tabela:

Suma gwarancyjna* [zł] Składka** [zł]
50.000 245
100.000 343
500.000 750
1.000.000 1.080

* – suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia
**– składki dla podmiotów, których przychód netto w ostatnim, zamkniętym roku obrotowym nie przekroczył 500.000 zł,
Uwaga! Dla podmiotów, których przychód netto w ostatnim, zamkniętym roku obrotowym przekroczył 500.000 zł, składka podstawowa mnożona jest przez odpowiedni podany poniżej współczynnik korygujący (mnożnik):

 • od 500.001 do 1.000.000 zł – mnożnik 1,1
 • od 1.000.001 do 2.000.000 zł – mnożnik 1,2
 • od 2.000.001 do 3.000.000 zł – mnożnik 1,3
 • od 3.000.001 do 4.000.000 zł – mnożnik 1,4

Składki za rozszerzenia ubezpieczenia nadwyżkowego:

Klauzula nr 13 – rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu – limit w ramach sumy gwarancyjnej i składki dodatkowe:

 • 50.000 zł – składka dodatkowa – 140 zł
 • 100.000 zł – składka dodatkowa – 190 zł
 • 250.000 zł – składka dodatkowa – 290 zł
 • 500.000 zł – składka dodatkowa – 400 zł
 • 1.000.000 zł – składka dodatkowa – 560 zł

Klauzula nr 61 – klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych – limit w ramach sumy gwarancyjnej i składki dodatkowe:

 • 20.000 zł – składka dodatkowa – 100 zł
 • 50.000 zł – składka dodatkowa – 250 zł
 • 70.000 zł – składka dodatkowa – 350 zł
 • 90.000 zł – składka dodatkowa – 450 zł
 • 100.000 zł – składka dodatkowa – 500 zł