Przedsiębiorca – oferta

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

CONCORDIA POLSKA TUW

zakres ubezpieczenia zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Concordia Profit, zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 16 lipca 2007 r.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w zakresie prowadzonej działalności:

 • wykonywania usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • pośrednictwa kredytowego,
 • posiadania, użytkowania nieruchomości.

Jednocześnie wprowadza się następujące zapisy zmieniające OWU Concordia Profit oraz rozszerzające zakres ubezpieczenia:

 1. Odmiennie od postanowień owu Concordia Profit, przez wypadek rozumie się działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda.
 2. Warunkiem odpowiedzialności jest zajście w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego i zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego lub uprawnionego przed upływem przedawnienia.
 3. Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego działania lub zaniechania uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
 4. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o :
  • klauzulę nr 16 czystych strat finansowych, nie będących następstwem szkód rzeczowych lub osobowych, jednocześnie w treści klauzuli znosi się zapisy pkt 2 podpunkt b) oraz pkt 3,
  • klauzulę nr 7b za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczonego innych niż pracownic, z prawem do regresu do podwykonawców.
  • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (bez dopłaty dodatkowej składki).

Możliwość rozszerzenia, za dopłatą dodatkowej składki, zakresu ubezpieczenia o:

  • klauzulę 3a szkód w nieruchomościach osób trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
  • klauzulę 5 odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy.

 

GENERALI TU SA

zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 205, poz. 1358)

Zwracamy uwagę, że spośród przedstawionych ofert GENERALI TU SA jako jedyne zdecydowało się na przedstawienie oferty w oparciu o zakres ubezpieczenia wskazany w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami. JEST TO NAJSZERSZY ZAKRES PROPONOWANEJ OCHRONY.

Dodatkowe rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony o rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (bez dopłaty dodatkowej składki).

Za dopłatą dodatkowej składki dostępny moduł rozszerzający ubezpieczenie OC o poniższy katalog ryzyk dodatkowych:

   • czynności pośrednictwa kredytowego w związku z realizacją czynności zmierzających do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami,
   • czynności zmierzające do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami, za pomocą innych osób, nie działających pod nadzorem Ubezpieczonego, w tym zwłaszcza innych przedsiębiorców lub pośredników w obrocie nieruchomościami,
   • OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego,

zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przyjętymi uchwałą Zarządu GENERALI Nr GNL/ob.25/8/2007 w dniu 08.08.2007 r. i zapisami Umowy Generalnej.

PZU SA

zakres ubezpieczenia zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonymi uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz klauzulą – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w brzmieniu:

 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 2. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
 • powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac.

Dodatkowe rozszerzenie zakresu udzielanej ochrony o:

 • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (bez dopłaty dodatkowej składki),
 • odstąpienie od stosowania franszyzy integralnej oraz redukcyjnej.

Możliwość rozszerzenia, za dopłatą dodatkowej składki, zakresu ubezpieczenia o:

 1. klauzulę nr 14 – rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu w brzmieniu:
  • Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
  • Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej zlecającego względem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy względem innego podwykonawcy.
  • PZU S.A. zachowuje prawo regresu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę.
  • Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust.1 ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości określonej w umowie.
 2. klauzulę nr 61 – klauzula odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.
  • Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU S.A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów.
  • Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust.1 ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości określonej w umowie.

SYSTEM ZNIŻEK I ZWYŻEK

 • zniżka za kontynuację u tego samego ubezpieczyciela – 5%
 • zniżka z tytułu nieprzerwanego bezszkodowego przebiegu obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia liczonego w pełnych latach (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
  • CONCORDIA: 10% za co najmniej 2 lata
  • GENERALI: 10% za 2 lata, maksymalnie 30%
  • PZU: 10% za 3 lata, maksymalnie 30%
 • zwyżka za rozłożenie płatności składki na raty:
  • CONCORDIA: +5% (2 raty), +10% (4 raty, możliwe dla składki minimum 400 PLN)
  • GENERALI: tylko płatność jednorazowa
  • PZU: +5% (2 raty)
 • zwyżka za odszkodowanie/odszkodowania wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela):
  +30% (1 wypłata), +60% (2 i więcej wypłat) – u wszystkich ubezpieczycieli

ZAKRES NASZEJ USŁUGI

 • administracja indywidualnego ubezpieczenia (przyjęcie wniosku, dostarczenie certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej, monitorowanie płatności składki, inne kwestie techniczne związane z przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego);
 • stały monitoring posiadanych umów, w tym terminów wznowień;
 • dla pośredników, którzy przystąpią do ubezpieczenia obowiązkowego, zaoferowanie innych produktów ubezpieczeniowych (majątek firmowy, prywatny i ubezpieczenia życiowe) na warunkach niedostępnych w ujęciu indywidualnym;
 • NAJWAŻNIEJSZE !!! podejmowanie czynności dotyczących wstępnej likwidacji szkód, mających doprowadzić do uzyskania odszkodowań w trybie pozaprocesowym, w tym:
  • o pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego,
  • o nadzór nad terminowym zgłoszeniem roszczenia do ubezpieczyciela,
  • o nadzór nad terminową wypłatą przez ubezpieczyciela należnych świadczeń i odszkodowań.