Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

 

Zakres ubezpieczenia

zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r.,poz. 1626) dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych,

dodatkowo rozszerzony o:

 • rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (wszyscy ubezpieczyciele, bez dopłaty dodatkowej składki),
 • ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu do tych osób:
  • CONCORDIA POLSKA TUW – rozszerza zakres bezskładkowo
  • GENERALI TU SA – rozszerza zakres bezskładkowo
  • PZU SA – rozszerza zakres bezskładkowo; limit odpowiedzialności: 15.000 EUR

zakres terytorialny ubezpieczenia obowiązkowego

  • CONCORDIA POLSKA TUW – kraje UE oraz kraje EFTA
  • GENERALI TU SA – kraje UE
  • PZU SA – terytorium RP

Ubezpieczenia uzupełniające

katalog ryzyk dodatkowych OC:

 • OC pracodawcy – Concordia, Generali
 • odpowiedzialność podwykonawcy za szkody powstałe z działania lub zaniechania w okresie ubezpieczenia – PZU,
 • OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego.

UWAGA!

w związku z wejściem w życie z dniem 22.07.2017 r. Ustawy o kredycie hipotecznym, która wprowadza obowiązkowe OC pośrednika kredytu hipotecznego,
ryzyko to (czynności pośrednictwa kredytowego) nie jest już obejmowane ochroną.

Więcej informacji na stronie /pośrednictwo-kredytowe/

zakres zgodny z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczycieli: