Zgłoszenie szkody – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Po zakończeniu leczenia lub zaleconej rehabilitacji, lecz nie później niż w 24 miesiącu od dnia wypadku, prześlij na adres:

SAGA Brokers,
ul. Słoneczna 15A,
60-286 Poznań

następujące dokumenty:

  • wypełniony (ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania wypadku) formularz zgłoszenia wypadku,
  • kopię dokumentacji medycznej (bez zdjęć RTG, które należy wziąć na komisję lekarską),
  • jeśli podczas wypadku Ubezpieczony kierował pojazdem – kopię dokumentu uprawniającego do kierowania tym pojazdem,
  • oryginały rachunków oraz dowody ich zapłaty (przy opcji kosztów leczenia),
  • kopię zwolnienia lekarskiego, potwierdzającego okres niezdolności do pracy (przy opcji zasiłku dziennego),
  • kopię posiadanej polisy ubezpieczenia NNW.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania świadczenia zobowiązana jest dostarczyć dodatkowo:

  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • kopię dokumentu tożsamości (w przypadku osób wskazanych imiennie we wniosku jako uposażeni) lub dokument z USC stwierdzający pokrewieństwo z Ubezpieczonym (w przypadku członków rodziny powołanych do dziedziczenia z ustawy, gdy Ubezpieczony nie wskazał uposażonych).